Phi Cung Phối Hợp Cát - Hung

PHI CUNG PHỐI HỢP CÁT - HUNG TÂY TỨ TRẠCH

1.Người cung CÀN:

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Phục Vị : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn

+Hướng Sinh Khí : Tây, thuộc quẻ Đoài

+Hướng Phước Đức : Tây Nam, thuộc vẻ Khôn

Hướng xấu:

+ Hướng Lục Sát : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Họa Hại : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Đông , thuộc quẻ Chấn.

  1. Người cung ĐOÀI :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Phục Vị : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Sinh Khí : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Phước Đức : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Họa Hại : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Nam, thuộc quẻ Ly.

  1. Người cung KHÔN :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Phục Vị : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Sinh Khí : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Phước Đức : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Họa Hại : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.

  1. Người cung CẤN :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Phục Vị : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Sinh Khí : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Phước Đức : Tây, thuộc quẻ Đoài.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn. .
+ Hướng Họa Hại : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Bắc, thuộc quẻ Khảm

  1. PHI CUNG PHỐI HỢP CÁT - HUNG ĐÔNG TỨ TRẠCH:

    1. Người cung TỐN :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Phục Vị : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Sinh Khí : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Phước Đức : Đông , thuộc quẻ Chấn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát :Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Họa Hại :Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Ngũ Quỷ :Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.

  1. Người cung LY :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Phục Vị : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Sinh Khí : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Phước Đức : Bắc, thuộc quẻ Khảm.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Họa Hại : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Tây, thuộc quẻ Đoài.

  1. Người cung KHẢM :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Phục Vị : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Sinh Khí : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.
+ Hướng Phước Đức : Nam, thuộc quẻ Ly.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Họa Hại : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.

  1. Người cung CHẤN :

Hướng tốt:
+ Hướng Thiên Y : Bắc, thuộc quẻ Khảm.
+ Hướng Phục Vị : Đông , thuộc quẻ Chấn.
+ Hướng Sinh Khí : Nam, thuộc quẻ Ly.
+ Hướng Phước Đức : Đông Nam, thuộc quẻ Tốn.

Hướng xấu:
+ Hướng Lục Sát : Đông Bắc, thuộc quẻ Cấn.
+ Hướng Tuyệt Mạng : Tây, thuộc quẻ Đoài.
+ Hướng Họa Hại : Tây Nam, thuộc quẻ Khôn.
+ Hướng Ngũ Quỷ : Tây Bắc, thuộc quẻ Càn.
Theo BÍ ẨN VẠN SỰ TRONG KHOA HỌC DỰ BÁO CỔ

Liên Hệ

0938 561696 (07:30 - 20:00)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7/1D Kỳ Đồng, P9, Q3, HCM

Phong Thủy Quán Trên Facebook

 
Premium Joomla Templates